Sign in

Burak Dinç

Genel Olarak Swift

Swift, Apple tarafından iOS ve macOS platformlarına iOS ve Mac uygulamaları geliştirmek için oluşturulan, derlenerek çalışan güçlü ve kullanımı kolay, nesne yönelimli bir programlama dili.

İlk olarak WWDC 2014[8] konferansında duyrulmuştur. Swift Apple’ın Cocoa ve Cocoa Touch geliştirme çatıları ve Objective-C ile yazılmış çoğu Apple ürünüyle beraber çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Swift, TIOBE 25 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. indeksinin Mart 2017 verilerine göre dünyada en çok kullanılan 10 programlama dilinden birisi haline gelmiştir. Mevcut Objective-C koduna sorunsuz entegre edilebilmesi sayesinde, yazılım geliştiriciler için zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Swift programlama dilinde programlama geliştirmek için Xcode programı kullanılır.

Burak Dinç

Front End Developer. Musician. A man who app development learning

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store